Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručná informace pro zájemce o zkoušky vůdce malého plavidla (nyní povinně-platné pro kormidelníky na dračí lodi "20")

Z jednání, které jsme nedávno uskutečnili na SPS - pobočka Přerov, je důležitá také tato také informace pro kormidelníky i další zájemce o průkaz VMP. Cena není vysoká a kvalifikace to není nevýhodná.

Bude-li zájem hromadnější - je možné zájemce  sumarizovat u Al. Zicháčkové. Doporučuji vytipovat a informovat potencionální zájemce v klubu.

Relevantní odkazy k tematice:

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vudce-maleho-plavidla-a-mezinarodni-prukaz-vudce-rekreacniho-plavidla/

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vudce-maleho-plavidla-a-mezinarodni-prukaz-vudce-rekreacniho-plavidla/

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/zkousky/

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/formulare/pokyny-mpz-vmp/

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/povereni-k-overovani-praktickych-dovednosti-pri-vedeni-maleho-plavidla/osnova-overeni-praktickych-dovednosti-pri-vedeni-maleho-plavidla/

http://www.spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=M100

http://www.spspraha.cz/zkousky/zkousky.aspx

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/zkousky/ . . . . pro termíny rozkliknout Přerov

http://www.spspraha.cz/rejstrik/hledej_zkousky_new.asp?search=10F36E0F-21DB-4FCA-BCE7-B8B41B0DB268&search=Prerov&search=14.04.2015&search=13.07.2015&typetemp=xmlTemplateNameZkousky

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/spravni-poplatky/

http://plavebniurad.cz/legislativa/

http://plavebniurad.cz/pobocka-prerov/

prukaz-vmpm.jpg

Aktuální zprávy  - viz. http://plavebniurad.cz/

03. 04. 2015

Obsah zkoušek způsobilosti – otázky ke zkouškám

Otázky ke zkouškám způsobilosti se budou měnit až s nabytím účinnosti vyhlášky o pravidlech plavebního provozu, tedy od 1. 5. 2015. Do té doby se žadatelé přihlášení na dubnové termíny zkoušek mohou připravovat ke zkouškám podle dosud zveřejněných otázek. Žadatelé o průkaz vůdce malého plavidla mohou využívat k přípravě otázek pro kategorii M, M100, M20, S, S80, S20 (které jsou všechny identické). Státní plavební správa připravuje otázky podle nových pravidel plavebního provozu. Otázky budou zveřejněny, jakmile to bude možné, aby se žadatelé mohli s předstihem připravit ke zkouškám podle nového obsahu. Od účinnosti nové vyhlášky o pravidlech plavebního provozu tedy od 1. 5. budou zkoušky probíhat dle nového obsahu. Žadatelé, kteří v dubnu zahájili zkoušku podle stávajících předpisů, ji také podle těchto předpisů dokončí.

Na webových stránkách SPS v sekci Legislativa je uveřejněna vyhláška o pravidlech plavebního provozu, zatím ve verzi připravené ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Pravidla plavebního provozu, práva a povinnosti, jsou rovněž v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, konkrétně v paragrafech 16, 18, 23a, 29 – 29l a 49.


27. 03. 2015

Zkoušky způsobilosti 2015

Státní plavební správa zveřejnila informaci č. 11 a č. 12 o zkouškách způsobilosti vyhlášených pro rok 2015. Se žádostí musí být doloženy všechny požadované doklady. Potřebné informace o požadavcích včetně zaplacení správního poplatku a tiskopisu žádosti získáte v příslušných částech sekce DOKLADY OSOB. Žadatele o průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, kteří žádají o způsobilost k vedení motorového člunu nebo plachetnice bez omezení, musí doložit osvědčení o ověření praktických dovedností. Žadatele o průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, který žádá o způsobilost k vedení motorového člunu nebo plachetnice s omezením výkonu motoru do 20 kW nebo plochy plachet do 20 m2 včetně, nemusí doložit osvědčení o ověření praktických dovedností, a podrobí se na Státní plavební správě pouze teoretické zkoušce. Přehled o osobách pověřených ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla naleznete v části „Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla“.


06. 03. 2015

Zkoušky způsobilosti a podávání žádostí

Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, nabude účinnosti dne 15. 3. 2015. Po tomto datu budou postupně zveřejňovány informace o zahájení zkoušek k jednotlivým typům průkazů způsobilosti v části doklady osob.

Žadatele o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla upozorňujeme, že součástí dokladů přikládaných k žádosti bude i doklad o absolvování ověření praktických dovedností. Zkoušky ověřovatelů praktických dovedností budou zahájeny po účinnosti uvedené vyhlášky. Seznam pověřených osob bude průběžně zveřejňován na těchto stránkách v části doklady osob. Toto se netýká žadatelů o způsobilost M20 a S20.