Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výměna průkazů způsobilosti na základě zákona 187/214 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v článku II. Přechodná ustanovení stanovil platnost průkazů způsobilosti, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou, takto:

Průkazy vůdců plavidel

Průkazy

vydané od

vydané do

platnost do

průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých

30.4.2004

31.12.2016

průkazy způsobilosti plavidel jiných než malých

1.5.2004

31.12.2014

31.12.2017

Průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel

Průkazy

vydané od

vydané do

platnost do

průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel

31.12.1984

31.12.2016

průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel

1.1.1985

31.12.1995

31.12.2017

průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel

1.1.1996

31.12.2000

31.12.2018

průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel

1.1.2001

31.1.2006

31.12.2019

průkazy způsobilosti vůdců malých plavidel

1.2.2006

31.12.2014

31.12.2020

 

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

Výměna průkazů bude prováděna podle následujících pravidel:

  1. Provádění výměny bude bezplatné, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu každého nevráceného průkazu správní poplatek ve výši 100,- Kč (pokud průkaz neodevzdal na SPS již dříve).

  2. Žádost o výměnu plavebního dokladu je k dispozici na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Formuláře) včetně 1 ks fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm a původního průkazu předají žadatelé osobně nebo poštou na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy. Na pobočce, u které bude žádost podána, bude žadateli průkaz do 30 dnů od přijetí žádosti vydán. O tom, že je průkaz připraven k vydání, se mohou žadatelé informovat na webových stránkách Státní plavební správy na webových stránkách Státní plavební správy (v sekci Doklady osob – Další informace – Průkazy k převzetí).

  3. Průkaz musí žadatel vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby (není nutná ověřená plná moc).

  4. O výměnu průkazů vystavených v jakémkoliv období mohou žadatelé požádat ihned po zahájení výměny v roce 2015, nejpozději však 30 dnů od lhůty stanovené zákonem. Pokud držitel průkaz nevymění do 30 dnů od stanovené lhůty, pozbude jeho průkaz platnosti.

Dle informace od Státní plavební správa – pobočka Přerov, bude výměna průkazů zahájena od 05/2015

Více na 

http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vymena-prukazu-zpusobilosti/

nebo tel: 581 250 935 a 581 250 936